احتمال وقوع سیل در بوشهر و خوزستان/حلال همر هشدار داده شد