استفاده از تمامی گزینه های قانونی و قضایی برای رسیدگی به قتل محافظ نجفی