همینطور مواد و مصالح استعمال شده در ایجاد ساز های استوار می بایست پس از طی عمر موءثر بنا، به شکل بازیافت قابل استفاده باشند. طرح های ارائه شده پس از نقطه نهایی مسابقه مسترد نخواهد شد. کارداران متعددی از قبیل بیشه و ساختمان ها، در جریان هوا تأثیر می گذارد و سبب ساز هدایت، انحراف، فشرده شدن آن و در وضعیت کلی باعث تغییر و تحول در شتاب و الگوی آن می شوند. همین امر در سطح گسترده شهری و نمای عمومی فارغ از در حیث گرفتن اصول زیبایی شناسی و بافت شهری می تواند یک نقطه ضعف محسوب شده و می تواند سبب ساز ناهمگونی بافت شهری شود. براین اساس اعمال سلایق فردی فارغ از در حیث گرفتن نمای محفظه نه صرفا به زیباتر شدن ساختمانها کمکی نمی‌کند بلکه سبب ساز جنجال میشود. به تیتر مثال سبب ساز ساخت کیفیت تحت ساختمان و عدم وجود راحتی و متانت در خانه خواهد شد. اتوکد به مدلسازی سه بعدی شی ءها و رنگ آمیزی آن ها کمک می کند و سبب می شود تا سطح ها گوناگون برای تصویرسازی کالا پایانی روشن تر و آسان خیس شود. به همین جور طراحی ، طراحی نمای نئوکلاسیک نیزمی گویند.به فعالیت بردن انواع ستون از متریال های متعدد و همینطور استفاده از سنگ و چوب در این جور طراحی نما به ساختمان زیبایی دو چندان می دهد. از همین رو طراحی نورپردازی به میزان طراحی خویش نما حائز اهمیت است. همچنین طراحی نما ، نورپردازی نمای ساختمان و محوطه سازی نمود. طراحی شاخص: یک نمای مدرن، در عین همخوانی اساسی محیط، بایستی شاخص باشد. طرح ظاهری نما می بایست بیانگر کارایی و کاربری ساختمان باشد و گزینه به کار گیری از آن را به بیننده القا کند. در این طرز بجای استفاده از یک ضریب اطمینان شکسته شده که ضرایب جزئی اطمینان (Partical Safty factor) نامیده میشوند استعمال می شود. در کل طراحی معماری شامل برنامه ریزی، شکل دهی، تامین ایستایی و تولید یک ساختمان یا هر بنایی میباشد. 2- تولید هماهنگی اهمیت معماری شهری: هر شهر و محله ای هویت و شخصیت اختصاصی به خود را دارا است. نمای یک ساختمان مسکونی، باید در هماهنگی تمام مهم بافت محله باشد. برای مثال طراحی نمای ساختمان در مهرشهر کرج یا طراحی نمای ساختمان در محله زعفرانیه یا پاسداران مهم طراحی نمای ساختمان در بافت سنتی بخشها مرکزی شهر تفاوت های متعددی دارد که بایستی به وسیله معمار آیتم دقت قرار گیرد. در اینجا عمده به بررسی وب سایت طراحی نمای ساختمان 4 طبقه.

ایندکسر