هر گاه در راهها فساد غیرقابل پیشبینی برای هر گونه وسیلهی نقلیهی موتوری تولید شود راننده موظف است آن را از مسیر عبور و مرور بیرون و در محل مناسبی که موجب سد شیوه و مزاحمت سایر وسایل نقلیه و عابرین پیاده نباشند متوقف سازد. در محلهایی که چراغ قرمز‌رنگ یا هر نوع علایم ایست دیگر وجود دارااست ممکن می باشد به وسیله نشانه گر سبزی که در کنار چراغ قرمز رنگ تعبیه میشود یا این که اصلی کارگزاری تابلو به وسایل نقلیه اذن داده میشود که در مسیر معینی حرکت نمایند. در همین مورد رعایت حق تقدم پیادگان و وسایل نقلیهای که اهمیت چراغ سبز جهت دیگر اجازه عبور داشتهاند الزامی است. اساسی این وصف ممکن هست از طرف مؤسسات یا افراد اهمیت اذن مقامات صلاحیتدار علایمی جهت سوق‌دهی مراجعین یا اماکن اطراف خط مش نصب گردد. نصب آگهی یا این که آرم یا تابلو یا وسایلی که حیاتی شباهت اصلی علایم و یا این که تابلوهای هدایت و رانندگی باشند یا از آنها تقلید شود و یا خواسته از آن جهت دهی و در دست گرفتن وسایل نقلیه باشد و یا به طریقی سبب ساز جلوگیری از رؤیت علایم و تابلو و وسایل راهنمایی و رانندگی گردد و همینطور کارگزاری چراغهای رنگی تبلیغاتی در مجاورت چراغهای راهنمایی به طوریکه موجب غلط رانندگان گردد ممنوع است. هر گاه وسیلهی نقلیهای زمان شب در کنار خط مش توقف نماید و نور کافی در آن محل به جهت تشخیص شی ءها یا اشخاص از مسافت ۱۵۰ متری وجود نداشته باشد، راننده (اعم از همین که درون وسیلهی نقلیه باشد یا خارج از آن) مکلف است چراغهای کوچک جلو و خطر عقب وسیلهی نقلیه را پر‌نور نگهدارد. ۱- به جهت گردش به راست دست چپ را به طرف بالا نگاه دارند. ۴- برای کاستن شتاب دست چپ را به طور افقی از بالا به تحت متناوباً حرکت دهند. ۲- برای گردش به چپ چراغ راهنمای سمت چپ را واضح کنند. اساسی این که در حوزه تولید انواع چراغ هدایت رانندگی ترقی های قابل توجهی انجام شده است البته اهمیت این هم اکنون خرید کردن چراغ راهنمایی لامپی کماکان ادامه دارد. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف اکثر در مورد آزمون دین نامه عالی لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

ایندکسر