همین ماده میتواند سبب ساز زخم به بافتها و احساس سوختن شدید شود. استعمال از پتاس به ویژه به جهت گیاهانی که نسبت به یونهای کلرید حساساند، زیاد مناسب است. تجزیه فضای آندی و کاتدی در سلول الکتروشیمیایی برای انجام همین واکنش بسیار حتمی است. در این شیوه پتاس را در محل رشد شاخ به رخ موضعی میمالند و سلولهای شاخ از بین میروند. به دلیل بالا بودن میل ترکیبی هیدروکسید پتاسیم با آب، در آزمایشگاه ها از آن به عنوان ماده خشک کننده نیز استعمال میکنند. صابونهای پتاسیم به برهان نرمی و حلالیت بالا احتیاج به آب کمتری برای درآمدن به حالت مایع دارند؛ به همین برهان غلظت عاملهای پاککنندهی در آن ها نسبت به صابونهای مایع سدیم هیدروکسید عمده است. غذاهای فرآوری شدهی تجاری حاوی همین ماده هستند؛ زیرا علاوه بر خواص قوامدهندگی (مثلاً در بستنی) باعث ماندگاری عمده خوراکیها میشود. در مطالعات نو از این ماده به جهت درمان زگیل آبکی (ناشی از پاکس ویروس) استفاده شد که نتیجه های فراوان لطف در بر داشت. همین واکنش به جهت واکنشگرهای آروماتیک برای ساخت فنول مربوطه زیاد اثر گذار است. پتاس سوزآور می تواند به عنوان مرجع OH- عمل کرده و یک آنیون نوکلئوفیل (هسته دوست) بسیار کار کشته به پیوندهای قطبی در مواد معدنی و مواد آلی حمله کند. این ادغام در کنار هیدروکسید سدیم (NaOH)، یک باز قدرتمند است. این ماده همچنین به طور گسترده به تیتر یک افزودنی مواد غذایی آیتم به کارگیری قرار می گیرد، چون به عنوان حجم دهنده (به تیتر نمونه در بستنی) و تثبیت کننده فعالیت می کند. پتاسیم هیدروکسید به عامل خواص نمبینی به تیتر یک مادهی خشک کن استعمال شده و به جهت خشک نمودن حلالهای بازی به ویژه پیرامین و آمینها گزینه استعمال قرار میگیرد. پوست حیوانات را به جهت چند ساعت درون محلول آبی پتاسیم هیدروکسید قرار ارائه می کنند تا به جهت مرحلهی موزدایی دباغی مهیا شود. برای شستشوی میوه ها در کارخانجات آیتم استفاده قرار می گیرد. این ماده برای ایجاد نمک های پتاسیم آیتم به کارگیری در فرایندهای متعدد کاربرد دارد. هیدروکسید پتاسیم یک گشوده کار کشته هست و اکثری از کاربردهای آن سرانجام این خواص است. یک عدد از شرایطی که به واکنش پر سرعت و مقداری کمک می کند، استفاده از یک شالوده توانمند تا حد ممکن است. اگر شما همین نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد ساخت پتاسیم هیدروکسید لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر