به کلمه دیگر، فقط به اندازه است بستر را اصلی خاک قابل انعطاف پر کرده و ورق های ژئوممبران را روی آن تعبیه کنید. تارنما دفن زباله شهری و صنعتی و خطرناک : دارای استعمال از ژئوممبران میتوان مخازن کاملاً ایزوله ای از گوشه و کنار اطراف را جهت دفن آشغال های شهری و صنعتی تولید نمود. حتی تونل های ساخته را نیز در برابر آب های زیرزمینی دارای استفاده از این ورق ها عایق بندی می نمایند. یكی از راههای آب بندی استفاده از تركیب ژئوتكستیال (برای زد خورد وایجاد تراز زبر) و ژئوممبران است. در قیاس حساس روشهای مشابه با سهولت و شتاب اجرا، حساس دقت به انعطاف پذیری، می توان در مناطق لرزه خیز با اعتنا به نشستهای غیرمتقارن از آنها به کارگیری كرد. دیوارهای حائل كه اساسی ژئوگرید ساخته میگردد (Geosynthetic Soil Wall) مهم قابلیتهای اجرابا گونه های خاكهای موجود، رنگ پذیری در ساختار دیوار، اجرا در زاوایا و قوسهای لازم، اجرا در شرای جوی نامساعد، کارگزاشتن سیستم زهكشی در ساختار دیوار حائل، انعطاف پذیری جهت مقاومت در برابر تنشهای محیطی میباشد و امروزه همین دیوارها جایگزینی مناسب برای گابیون، دیوار بتنی وزنی خاک مسلح تسمهای است. عرض هر رول ثابت بوده (حدود ۷ متر) و مهم ارتقا ضخامت، ارتفاع رول كاهش مییابد تا وزن هر رول تقریباً ۱/۵ بدن بوده و قابل بارگیری برای جراثقیل باشد. رولهای ژئوتكستایل اصلی عرض ۵ متر و ارتفاع ۴ متر ساخت می‌شود و وزن آن در حدود ۶۰ كیلوگرم (به ادله چگالی پایین) می باشد و كارگر به تنهایی می تواند آن را حمل كند. آزمایشات متفاوت نشان داده می باشد که ژئوممبرانهای استاندارد ساخته شده از HDPE ،مقاومت مکانیکی و بقیه خواص خویش از جهت نفوذناپذیری و مشخصات فنی را پس از قرار گرفتن در معرض پس آبهای موجود در مخازن دفن زباله به جهت مدت ۱۰۰۰۰ ساعت ودر دمای ۷۰ رتبه سانتیگراد همچنان نگهداری نموده اند و به همین عامل قدمت ودوام بالای۱۰۰ ساله را برای همین پوششها در مخازن دفن آشغال مورد تایید قرار دیتا و توصیه نموده می باشد . به همین مراد میتوان خاک نقاط مرتفع در کف یا این که دیوارهها را برداشت و در بخش ها پست سرازیر شد و کوبید و آنگاه تمام تراز را تسطیح نمود. لوله خروجی باید بسته به نحوه برداشت آب از استخر چطور باشد محل قرار گیری لوله خروجی متفاوت هست که طبق معمول بهصورت سیفونی نصب میگردد. لوله سرریز نیز بایستی دست‌کم ۳۰ سانتیمتر از کناره استخر پائین قرار بگیرد. در اینجا عمده به بررسی وب سایت دستگاه جوش ژئوممبران اصفهان.

ایندکسر